Általános szerződési feltételek


Utazási Szerződés - Általános Szerződési Feltételeink
1./ A Bravo Travel Kft. (Eng.: U-000840 , Székhely és levelezési cím: 1041 Budapest, Lőrinc u. 21-23) által értékesített külföldi utazásokra kötött utazási szerződésekre a PTK. 415-416. §-i és a 213-214/1996. (XII. 23.) Kormányrendeletben, továbbá jelen szerződési feltételekben foglaltak az irányadóak. 
 
2./ A Bravo Travel Kft. utazási szerződéses jogviszonya az utassal akkor jön létre, ha az utazást az utas a Bravo Traveltől, a www.bravotravel.hu oldalról írásban megrendelte, a részvételi díj előlegét befizette, az utazási szerződésben foglaltakat tudomásul vette, és azt Bravo Travel visszaigazolta. Az utazási szerződés egy példánya az utast illeti meg. A Bravo Travel által közzétett utazási ajánlat és a jelentkezési lap az utazási szerződés részét képezi. A dokumentumok nem megfelelő tanulmányozására való hivatkozás későbbi kártérítési igény érvényesítését nem teszi lehetővé. Bravo Travel fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként üzletpolitikai célból kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen meg, bonyolítson le, olyan árakon, amelyek Tájékoztatójában vagy mellékleteiben nem szerepeltek. Ez nem módosítja a már nyilvántartásba vett (előleggel lefoglalt), vagy teljesen befizetett díjú utazások már mindkét fél (utas és iroda) által elfogadott feltételeit. 
 
3./ A részvételi díj akkor minősül befizetettnek, ha a befizetés a Bravo Travel pénztárába készpénzben történt, vagy ha az átutalt összeg a Bravo Travel bankszámláján jóváírásra került. 
 
4./ Amennyiben Bravo Travel a jelentkezést helyhiány miatt, vagy más okból csak feltételesen tudja elfogadni, az utazási szerződés csak a jelentkezés változatlan feltételekkel történő visszaigazolásával jön létre. Ezen értesítés kézhezvételéig az utas a megrendelését visszavonhatja, s ez esetben a befizetett előleg teljes egészében visszajár. 
 
5./ Bravo Travel az utazási ajánlatában foglaltaktól való eltérés jogát fenntartja, de az esetleges változásokról írásban köteles az utast tájékoztatni. Nem minősül a Bravo Travel által kezdeményezett (III/8.) lényeges program módosításnak az az eset, ha az utazást vis major, háború, járvány, stb. befolyásolják. Ugyancsak nem tekinthető Bravo Travel módosításának az az eset, amikor az utazási cél-országban működő partner iroda nem az eredeti ( a megrendelésen megnevezett) szálláshelyen, hanem azzal azonos besorolási kategóriájú (és egyebekben jelentősen nem különböző adottságú, komfortfokozatú) szálláshelyen biztosít elhelyezést. 
 
6./ Az utasnak joga van megbízottja, hozzátartozója, törvényes képviselője által megrendelni az iroda szolgáltatásait, amennyiben utazási szándékát és személyazonosságát bizonyító okiratot vagy meghatalmazást ad. Ettől kezdve Bravo Travel és a megbízó között ugyanolyan szerződési kötelezettség áll fenn, mintha az utas maga járt volna el. Ha az utas a megbízott eljárását utólag nem fogadja el, a megbízott az utazási szerződésben a helyébe lép. 
 
7./ A részvételi díj a meghirdetett programban szereplő szolgáltatások díját, a szervezési költséget, valamint az ÁFÁ-t tartalmazza. Az utas a Betegség-, Baleset- és Poggyászbiztosítást, valamint az Útlemondási Biztosítást a Bravo Travel irodájában vagy annak közreműködőjétől megrendelheti, de ezek díját a részvételi díj nem tartalmazza.
 
8./ Az utazási szerződésben és számlában foglalt meghatározott díjakat és azok összegét Bravo Travel legfeljebb az indulást megelőző 15 naptári nappal az utazás előtt, a R.-ben (8. paragrafus) meghatározott esetekben (közlekedési költségmódosulás, deviza árfolyam változás, stb.) jogosult emelni. Erről az utast Bravo Travel levélben értesíti. Amennyiben a díjak összegének emelése a 10%-ot meghaladja, az utas a levél kézhezvételétől számított 3 napon belül, de nem később, mint az utazást megelőző 14. nap a szerződéstől díjmentesen elállhat. Az elállás történhet személyesen, vagy ajánlott levélben. 
 
9./ Az utas az utazási szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj 40%-át, de minimum az utazásszervező által meghatározott összeget köteles befizetni. 
 
10./ A részvételi díj fennmaradó részét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díját az utas az utazás megkezdése előtt 35. naptári napig köteles befizetni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy Bravo Travel külön értesítés nélkül a szerződést megszüntetheti, és utas az addig befizetett előleget elveszíti. Az utas ez esetben köteles Bravo Travelnek a szerződés 12. pontjában közölt költségeit az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás lemondásra vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni. A különleges esetekre vonatkozó befizetéseknél ugyanezek a szankciók érvényesek. Az utazás megkezdése előtti 35. naptól teljes összegű díjfizetéssel történhet a jelentkezés, kivéve, ha a megrendelőlapon erről másként rendelkeznek a felek és ezt írásban rögzítik. Az utas a fakultatív programokat a helyszínen is befizetheti az ott érvényes pénznemben a helyi partner iroda képviselőjének, vagy a helyi idegenvezetőnek. 
 
11./ A teljes részvételi díj befizetése ellenében Bravo Travel a befizetett szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet ad az utasnak, amely a társasutazás találkozási helyszínén Bravo Travel által megbízott képviselőjének bemutatva az utazási szerződés megkötését és tartalmát tanúsítja. Egyéni utazásnál a célállomáson a Bravo Travel külföldi partnerének, szállásadónak átadva a szerződés szerinti szolgáltatások igazolására szolgál. A részvételi jegyen nem szereplő programokra csak a helyszínen történő befizetéssel lehet jelentkezni. 
 
12./Az utasnak jogában áll a megrendelt utazást lemondani. Amennyiben az utas a 8. pontban történt szabályozáson kívüli okból - eláll az utazási szerződéstől, /lemondja utazását/ akkor a részvételi díj biztosítási díjjal csökkentett összegének alapján a Bravo Travelt a következő átalány-kártérítés illeti meg: indulás előtti 45-35 napon belüli lemondás esetén 4o% indulás előtti 34-16 napon belüli lemondás esetén 60% indulás előtti 15-6 napon belüli lemondás esetén 80% indulás előtti 5-0 napon belüli lemondás illetve utazás meg nem kezdése esetén 100% Egyes utazásoknál a költségtérítés aránya, illetve az elállási /lemondási/ határidő a fentiektől eltérhet. Az eltérést, az utazási szerződés kiegészítés tartalmazza. Lemondási határidőn kívüli módosítás, vagy lemondás esetén megrendelésenként 8.000.-Ft/fő kezelési költség fizetendő. Amennyiben a részvételi díjak között szereplő repülőjegyek lemondási feltételei lényegesen eltérnek, úgy ezt külön jelezzük! Apartmanok (autós utazásnál), autóbérlés, hajóutak esetében külön, egyedileg megadott feltételek érvényesek! A lemondási költség (sztornódíj) a teljes részvételi díjnak megfelelően kerül levonásra akkor is, ha még csak előleg került befizetésre. 
 
13./ Nem minősül lemondásnak a névmódosítás, amennyiben az új (csere) utas teljes körűen vállalja (az első jelentkezés időpontjára visszamenőlegesen) az általános feltételeket. A névmódosítási díj feltételei utazási csomagoknál, repülőjegyeknél eltérőek, és esetenként elérhetik a 100%-ot is! A menetrendszerinti és fapados repülőjegyeknél nincs lehetőség névmódosításra! 
 
14./ A 214/1996. Korm. rend. 10. §. 1. b) pontja alapján a Bravo Travel legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható emberi életet és egészséget, illetve vagyonbiztonságot külső körülmény veszélyezteti vagy a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el. Ez esetekben az utas jogai a következők: az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatást igényelhet, amennyiben Bravo Travel ezt biztosítani tudja vagy kívánja. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, Bravo Travel téríti a különbözetet az utasnak,- az utas kérheti a teljes befizetett díj visszatérítését. Ugyanezen jogok illetik meg az utast akkor is, ha Irodánk 10% -ot meghaladó mértékben emelné aktuális díjait.
 
15./ A www.AkciosNyaralasok.hu oldalon található utazási ajánlatok nem részei a Bravo Travel saját szervezésű árualapjának, azokért az adott magyar utazásszervezők tartoznak felelősséggel. 
 
16./ Bravo Travel nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe. 
 
17./ Az utazási szerződés hibás teljesítése miatti kifogásokat az utas köteles haladéktalanul közölni Bravo Travel képviselőjével, ennek hiányában a helyszíni szolgáltatóval, és amennyiben a panasz nem lett orvosolva, Bravo Travel képviselője köteles jegyzőkönyvezni a kifogásokat, s egy példányát utasnak átadni. Bravo Travelnek pedig a program befejezését követő 4 naptári napon belül írásban bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért Bravo Travel nem felelős, azaz a panaszt elutasíthatja. A kifogásokat tartalmazó értesítéshez mellékelni kell a kifogásra okot adó eseményről a helyszínen az utaskísérő /helyszíni szolgálató/ által felvett jegyzőkönyvet is. A helyszínen írásban nem jelzett kifogás utólagos /a hazaérkezést követő/ bejelentését Bravo Travel nem tudja elfogadni. A helyszínen szervezett fakultatív utak szolgáltatásaival kapcsolatban Bravo Travel reklamációt nem fogad el, azt a helyszínen kell azonnal reklamálni, a helyi szolgáltatást nyújtó irodánál. 
 
18./ Bravo Travel felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem a Bravo Travel, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha - a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy - a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazási vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy -vis major esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, s amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani. - menetrendszerűen közlekedő közlekedési eszköz szolgáltatásaiért, a menetrendben bekövetkező változásokért, illetve az ezekből adódóan az utast érintő esetleges anyagi és/vagy erkölcsi kárért - nem menetrendszerűen közlekedő (pl. Charter), azaz bérelt közlekedési eszközök előzetesen meghirdetett menetrendjében forgalmi, biztonsági okokból bekövetkező változásokért, illetve ezekből adódóan az utast érintő esetleges anyagi és/vagy erkölcsi károkért -az egyénileg utazóktól elvárható, az utazási cél országra vonatkozó alapvető vallási, földrajzi, étkezési, egészségügyi valamint vám előírások be nem tartásából, vagy használható nyelvismeret hiányából eredő anyagi és/vagy erkölcsi károkért-- az utazást megrendelő helytelen adatközléséből (pl. megadott név nem azonos az utazásnál használt személyi azonosító okiratban ( pl. útlevél, személyi igazolvány) feltüntetett névvel, útlevél nem érvényes legalább 6 hónapig a hazaút napjától számítva, gyermekek születési dátuma helytelen, stb.)eredő károkért- azon károkért, amelyek abból következnek be, hogy az utas nem konfirmáltatja (érvényesítteti) a visszaúti felhasznált menetrendszerinti vagy charter repülőjegyet legalább 48 órával a visszaindulás előtt a légitársaságnál vagy képviseleténél , egyúttal tájékozódva az esetleges menetrendi változásokról is. 
 
19./ A repülőutakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy a repülőtársaságok utazási feltételei a jelen utazási feltételek részeivé válnak, hogy előre nem közölt közbeeső leszállásra, a repülőgép vagy a légitársaság cseréjére sor kerülhet, hogy az útipoggyász súlya korlátozva van, a túlsúlyért az utasnak a repülőtársaságok tarifája szerinti különdíjat kell fizetnie, a repülőjárat kiesése vagy technikai okból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelezettsége az utasok szállításáról gondoskodni. Az előzetesen kiadott menetrend be nem tartásáért Bravo Travel felelősséget nem vállal. 
 
20./ Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat/pl. útlevél, vám és devizaszabályok, egészségügyi előírások stb./, valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából eredő költségek, károk az utast terhelik.
 
21./ Egyénileg utazó utasaink figyelmébe is ajánljuk, hogy a szálláshelyeket a kezdés napján 14 órától (de nem később, mint 22 óra) lehet elfoglalni, és a befejező napon 9-10 óra között kell elhagyni, helyi idő szerint. Esetenkénti ettől eltérő időpontokat a voucheren jelezzük! 
 
22./ A megrendelő (utas illetve képviselője) tudomásul veszi, hogy a Bravo Travel egyéni igény szerint szervezett útjainál a helyszíneken nem biztosít magyarul beszélő idegenvezetőt, a helyszínen a partner cégek látják el az utast segítő feladatokat. A külföldi utazásszervezőktől bizományosként foglalt útjainál pedig általában németül, esetenként angolul beszélő idegenvezető vagy partner iroda áll rendelkezésre. Szállásoknál a roulett és a fortuna megjegyzésnél csak a szállás besorolása (csillagozása) és az ellátás megjelölése garantált. A szállásoknál a szobabeosztást a helyszínen a szállások kijelölt dolgozói (pl. recepció) végzik. Az iroda tájékoztató anyagaiban (prospektus, internetes honlap, stb.) feltüntetett képek példa jellegűek, a helyszínen más elrendezés is lehetséges, míg a kategória garantált. Az elhelyezésre vonatkozó igényeket mint pl. utaskérést jelzi előre az iroda a szállásoknak, de a végső elhelyezésbe beleszólása nincs (kivéve ha bizonyos szobatípus pl. tengerre néző fixen foglalható). 
 
23./ Az utas tartozik felelősséggel az utazás során, harmadik személynek okozott kárért. Az utas poggyászának kezeléséről, felügyeletéről maga gondoskodik. 
 
24./ Az utazás megkezdése előtt, illetve a teljes díj befizetésekor irodánkban megkötött Betegség,-Baleset,-Poggyász biztosításokra, az adott Biztosító feltételei érvényesek. Az utazási feltételeket tudomásul vettem, magamra /az általam képviselt személyekre nézve / kötelezőnek fogadom el!