Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Bravo Travel Utazási Iroda

Általános szerződési feltételek

Utazási Szerződés - Általános Szerződési Feltételeink
1./ A Bravo Travel Kft. (Eng.: U-000840 , Székhely és levelezési cím: 1041 Budapest, Lőrinc u. 21-23) által értékesített külföldi utazásokra kötött utazási szerződésekre a PTK. 415-416. §-i és a 213-214/1996. (XII. 23.) Kormányrendeletben, továbbá jelen szerződési feltételekben foglaltak az irányadóak. 
 
2./ A Bravo Travel Kft. utazási szerződéses jogviszonya az utassal akkor jön létre, ha az utazást az utas a Bravo Traveltől, a www.bravotravel.hu oldalról írásban megrendelte, a részvételi díj előlegét befizette, az utazási szerződésben foglaltakat tudomásul vette, és azt Bravo Travel visszaigazolta. Az utazási szerződés egy példánya az utast illeti meg. A Bravo Travel által közzétett utazási ajánlat és a jelentkezési lap az utazási szerződés részét képezi. A dokumentumok nem megfelelő tanulmányozására való hivatkozás későbbi kártérítési igény érvényesítését nem teszi lehetővé. Bravo Travel fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként üzletpolitikai célból kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen meg, bonyolítson le, olyan árakon, amelyek Tájékoztatójában vagy mellékleteiben nem szerepeltek. Ez nem módosítja a már nyilvántartásba vett (előleggel lefoglalt), vagy teljesen befizetett díjú utazások már mindkét fél (utas és iroda) által elfogadott feltételeit. 
 
3./ A részvételi díj akkor minősül befizetettnek, ha a befizetés a Bravo Travel pénztárába készpénzben történt, vagy ha az átutalt összeg a Bravo Travel bankszámláján jóváírásra került. 
 
4./ Amennyiben Bravo Travel a jelentkezést helyhiány miatt, vagy más okból csak feltételesen tudja elfogadni, az utazási szerződés csak a jelentkezés változatlan feltételekkel történő visszaigazolásával jön létre. Ezen értesítés kézhezvételéig az utas a megrendelését visszavonhatja, s ez esetben a befizetett előleg teljes egészében visszajár. 
 
5./ Bravo Travel az utazási ajánlatában foglaltaktól való eltérés jogát fenntartja, de az esetleges változásokról írásban köteles az utast tájékoztatni. Nem minősül a Bravo Travel által kezdeményezett (III/8.) lényeges program módosításnak az az eset, ha az utazást vis major, háború, járvány, stb. befolyásolják. Ugyancsak nem tekinthető Bravo Travel módosításának az az eset, amikor az utazási cél-országban működő partner iroda nem az eredeti ( a megrendelésen megnevezett) szálláshelyen, hanem azzal azonos besorolási kategóriájú (és egyebekben jelentősen nem különböző adottságú, komfortfokozatú) szálláshelyen biztosít elhelyezést. 
 
6./ Az utasnak joga van megbízottja, hozzátartozója, törvényes képviselője által megrendelni az iroda szolgáltatásait, amennyiben utazási szándékát és személyazonosságát bizonyító okiratot vagy meghatalmazást ad. Ettől kezdve Bravo Travel és a megbízó között ugyanolyan szerződési kötelezettség áll fenn, mintha az utas maga járt volna el. Ha az utas a megbízott eljárását utólag nem fogadja el, a megbízott az utazási szerződésben a helyébe lép. 
 
7./ A részvételi díj a meghirdetett programban szereplő szolgáltatások díját, a szervezési költséget, valamint az ÁFÁ-t tartalmazza. Az utas a Betegség-, Baleset- és Poggyászbiztosítást, valamint az Útlemondási Biztosítást a Bravo Travel irodájában vagy annak közreműködőjétől megrendelheti, de ezek díját a részvételi díj nem tartalmazza.
 
8./ Az utazási szerződésben és számlában foglalt meghatározott díjakat és azok összegét Bravo Travel legfeljebb az indulást megelőző 15 naptári nappal az utazás előtt, a R.-ben (8. paragrafus) meghatározott esetekben (közlekedési költségmódosulás, deviza árfolyam változás, stb.) jogosult emelni. Erről az utast Bravo Travel levélben értesíti. Amennyiben a díjak összegének emelése a 10%-ot meghaladja, az utas a levél kézhezvételétől számított 3 napon belül, de nem később, mint az utazást megelőző 14. nap a szerződéstől díjmentesen elállhat. Az elállás történhet személyesen, vagy ajánlott levélben. 
 
9./ Az utas az utazási szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj 40%-át, de minimum az utazásszervező által meghatározott összeget köteles befizetni. 
 
10./ A részvételi díj fennmaradó részét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díját az utas az utazás megkezdése előtt 35. naptári napig köteles befizetni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy Bravo Travel külön értesítés nélkül a szerződést megszüntetheti, és utas az addig befizetett előleget elveszíti. Az utas ez esetben köteles Bravo Travelnek a szerződés 12. pontjában közölt költségeit az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás lemondásra vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni. A különleges esetekre vonatkozó befizetéseknél ugyanezek a szankciók érvényesek. Az utazás megkezdése előtti 35. naptól teljes összegű díjfizetéssel történhet a jelentkezés, kivéve, ha a megrendelőlapon erről másként rendelkeznek a felek és ezt írásban rögzítik. Az utas a fakultatív programokat a helyszínen is befizetheti az ott érvényes pénznemben a helyi partner iroda képviselőjének, vagy a helyi idegenvezetőnek. 
 
11./ A teljes részvételi díj befizetése ellenében Bravo Travel a befizetett szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet ad az utasnak, amely a társasutazás találkozási helyszínén Bravo Travel által megbízott képviselőjének bemutatva az utazási szerződés megkötését és tartalmát tanúsítja. Egyéni utazásnál a célállomáson a Bravo Travel külföldi partnerének, szállásadónak átadva a szerződés szerinti szolgáltatások igazolására szolgál. A részvételi jegyen nem szereplő programokra csak a helyszínen történő befizetéssel lehet jelentkezni. 
 
12./Az utasnak jogában áll a megrendelt utazást lemondani. Amennyiben az utas a 8. pontban történt szabályozáson kívüli okból - eláll az utazási szerződéstől, /lemondja utazását/ akkor a részvételi díj biztosítási díjjal csökkentett összegének alapján a Bravo Travelt a következő átalány-kártérítés illeti meg: indulás előtti 45-35 napon belüli lemondás esetén 4o% indulás előtti 34-16 napon belüli lemondás esetén 60% indulás előtti 15-6 napon belüli lemondás esetén 80% indulás előtti 5-0 napon belüli lemondás illetve utazás meg nem kezdése esetén 100% Egyes utazásoknál a költségtérítés aránya, illetve az elállási /lemondási/ határidő a fentiektől eltérhet. Az eltérést, az utazási szerződés kiegészítés tartalmazza. Lemondási határidőn kívüli módosítás, vagy lemondás esetén megrendelésenként 8.000.-Ft/fő kezelési költség fizetendő. Amennyiben a részvételi díjak között szereplő repülőjegyek lemondási feltételei lényegesen eltérnek, úgy ezt külön jelezzük! Apartmanok (autós utazásnál), autóbérlés, hajóutak esetében külön, egyedileg megadott feltételek érvényesek! A lemondási költség (sztornódíj) a teljes részvételi díjnak megfelelően kerül levonásra akkor is, ha még csak előleg került befizetésre. 
 
13./ Nem minősül lemondásnak a névmódosítás, amennyiben az új (csere) utas teljes körűen vállalja (az első jelentkezés időpontjára visszamenőlegesen) az általános feltételeket. A névmódosítási díj feltételei utazási csomagoknál, repülőjegyeknél eltérőek, és esetenként elérhetik a 100%-ot is! A menetrendszerinti és fapados repülőjegyeknél nincs lehetőség névmódosításra! 
 
14./ A 214/1996. Korm. rend. 10. §. 1. b) pontja alapján a Bravo Travel legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható emberi életet és egészséget, illetve vagyonbiztonságot külső körülmény veszélyezteti vagy a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el. Ez esetekben az utas jogai a következők: az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatást igényelhet, amennyiben Bravo Travel ezt biztosítani tudja vagy kívánja. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, Bravo Travel téríti a különbözetet az utasnak,- az utas kérheti a teljes befizetett díj visszatérítését. Ugyanezen jogok illetik meg az utast akkor is, ha Irodánk 10% -ot meghaladó mértékben emelné aktuális díjait.
 
15./ A www.AkciosNyaralasok.hu oldalon található utazási ajánlatok nem részei a Bravo Travel saját szervezésű árualapjának, azokért az adott magyar utazásszervezők tartoznak felelősséggel. 
 
16./ Bravo Travel nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe. 
 
17./ Az utazási szerződés hibás teljesítése miatti kifogásokat az utas köteles haladéktalanul közölni Bravo Travel képviselőjével, ennek hiányában a helyszíni szolgáltatóval, és amennyiben a panasz nem lett orvosolva, Bravo Travel képviselője köteles jegyzőkönyvezni a kifogásokat, s egy példányát utasnak átadni. Bravo Travelnek pedig a program befejezését követő 4 naptári napon belül írásban bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért Bravo Travel nem felelős, azaz a panaszt elutasíthatja. A kifogásokat tartalmazó értesítéshez mellékelni kell a kifogásra okot adó eseményről a helyszínen az utaskísérő /helyszíni szolgálató/ által felvett jegyzőkönyvet is. A helyszínen írásban nem jelzett kifogás utólagos /a hazaérkezést követő/ bejelentését Bravo Travel nem tudja elfogadni. A helyszínen szervezett fakultatív utak szolgáltatásaival kapcsolatban Bravo Travel reklamációt nem fogad el, azt a helyszínen kell azonnal reklamálni, a helyi szolgáltatást nyújtó irodánál. 
 
18./ Bravo Travel felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem a Bravo Travel, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha - a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy - a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazási vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy -vis major esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, s amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani. - menetrendszerűen közlekedő közlekedési eszköz szolgáltatásaiért, a menetrendben bekövetkező változásokért, illetve az ezekből adódóan az utast érintő esetleges anyagi és/vagy erkölcsi kárért - nem menetrendszerűen közlekedő (pl. Charter), azaz bérelt közlekedési eszközök előzetesen meghirdetett menetrendjében forgalmi, biztonsági okokból bekövetkező változásokért, illetve ezekből adódóan az utast érintő esetleges anyagi és/vagy erkölcsi károkért -az egyénileg utazóktól elvárható, az utazási cél országra vonatkozó alapvető vallási, földrajzi, étkezési, egészségügyi valamint vám előírások be nem tartásából, vagy használható nyelvismeret hiányából eredő anyagi és/vagy erkölcsi károkért-- az utazást megrendelő helytelen adatközléséből (pl. megadott név nem azonos az utazásnál használt személyi azonosító okiratban ( pl. útlevél, személyi igazolvány) feltüntetett névvel, útlevél nem érvényes legalább 6 hónapig a hazaút napjától számítva, gyermekek születési dátuma helytelen, stb.)eredő károkért- azon károkért, amelyek abból következnek be, hogy az utas nem konfirmáltatja (érvényesítteti) a visszaúti felhasznált menetrendszerinti vagy charter repülőjegyet legalább 48 órával a visszaindulás előtt a légitársaságnál vagy képviseleténél , egyúttal tájékozódva az esetleges menetrendi változásokról is. 
 
19./ A repülőutakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy a repülőtársaságok utazási feltételei a jelen utazási feltételek részeivé válnak, hogy előre nem közölt közbeeső leszállásra, a repülőgép vagy a légitársaság cseréjére sor kerülhet, hogy az útipoggyász súlya korlátozva van, a túlsúlyért az utasnak a repülőtársaságok tarifája szerinti különdíjat kell fizetnie, a repülőjárat kiesése vagy technikai okból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelezettsége az utasok szállításáról gondoskodni. Az előzetesen kiadott menetrend be nem tartásáért Bravo Travel felelősséget nem vállal. 
 
20./ Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat/pl. útlevél, vám és devizaszabályok, egészségügyi előírások stb./, valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából eredő költségek, károk az utast terhelik.
 
21./ Egyénileg utazó utasaink figyelmébe is ajánljuk, hogy a szálláshelyeket a kezdés napján 14 órától (de nem később, mint 22 óra) lehet elfoglalni, és a befejező napon 9-10 óra között kell elhagyni, helyi idő szerint. Esetenkénti ettől eltérő időpontokat a voucheren jelezzük! 
 
22./ A megrendelő (utas illetve képviselője) tudomásul veszi, hogy a Bravo Travel egyéni igény szerint szervezett útjainál a helyszíneken nem biztosít magyarul beszélő idegenvezetőt, a helyszínen a partner cégek látják el az utast segítő feladatokat. A külföldi utazásszervezőktől bizományosként foglalt útjainál pedig általában németül, esetenként angolul beszélő idegenvezető vagy partner iroda áll rendelkezésre. Szállásoknál a roulett és a fortuna megjegyzésnél csak a szállás besorolása (csillagozása) és az ellátás megjelölése garantált. A szállásoknál a szobabeosztást a helyszínen a szállások kijelölt dolgozói (pl. recepció) végzik. Az iroda tájékoztató anyagaiban (prospektus, internetes honlap, stb.) feltüntetett képek példa jellegűek, a helyszínen más elrendezés is lehetséges, míg a kategória garantált. Az elhelyezésre vonatkozó igényeket mint pl. utaskérést jelzi előre az iroda a szállásoknak, de a végső elhelyezésbe beleszólása nincs (kivéve ha bizonyos szobatípus pl. tengerre néző fixen foglalható). 
 
23./ Az utas tartozik felelősséggel az utazás során, harmadik személynek okozott kárért. Az utas poggyászának kezeléséről, felügyeletéről maga gondoskodik. 
 
24./ Az utazás megkezdése előtt, illetve a teljes díj befizetésekor irodánkban megkötött Betegség,-Baleset,-Poggyász biztosításokra, az adott Biztosító feltételei érvényesek. Az utazási feltételeket tudomásul vettem, magamra /az általam képviselt személyekre nézve / kötelezőnek fogadom el!

Úti célok


A honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért, akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek és egyéb más információ tekinthetőek véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes adatvédelmi előírásoknak. Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.